دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فریبرز   باقری

پست الکترونیکی : f.bagheri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ویلهلم در استان وستفالن آلمان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روان شناسی بالینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ویلهلم در استان وستفالن آلمان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روان شناسی عموم - فرهنگی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه کلن در استان وستفالن آلمان

سوابق اجرایی

1. مدیر گروه روانشناسی بالینی و عمومی

2. عضو شورای پژوهش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

3. رئیس شورای پژوهش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

4. مدیر پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

5. عضو شورای پژوهش دانشگاه

6. معاون دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

7. سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

8. عضو شورای جذب دانشگاه

 عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روان شناسی عمومی و بالینی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/07/01

فریبرز باقری

فریبرز باقری

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : دانشیار

^